Skip to content
Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS (inclusief online transacties/levering)  EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN ONDERNEMERS AANGESLOTEN BIJ DE COOPERATIE GRAS GRAPHIC ART SUPPLY STORES HOLLAND U.A. EN TOTAL B.V. (4ART) 
 
artikel 1   Definities 
De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst de volgende betekenis: 
Leverancier: de ondernemers aangesloten bij de Coöperatie U.A. Coöperatie Gras Graphic Art Supply Stores Holland U.A., statutair gevestigd te Enschede die al dan niet via de Website Producten en/of Diensten ter beschikking stellen of daarover informatie verschaffen of met wie Wederpartij ter zake van die Producten en/of Diensten een Overeenkomst heeft gesloten. 
Wederpartij: de natuurlijke (of privaatrechtelijke) rechtspersoon alsmede samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid ten behoeve van wie op basis van onderstaande algemene voorwaarden zaken worden vervaardigd, verkocht en/of geleverd danwel diensten worden verleend of werkzaamheden worden verricht door Leverancier. 
en die in voorkomend geval de Website van Leverancier bezoekt. 
Agent: een computerprogramma dat geheel of gedeeltelijk automatisch een Website bezoekt en daarvan informatie, producten en/of (andere) diensten betrekt. 
Browser: bladerprogramma ten behoeve van gebruik van het World Wide Web of soortgelijke vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie. 
Button: virtuele knop of andere aanduiding met soortgelijke functie op een Website. 
Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 
Dienst: iedere op grond van de Overeenkomst door Leverancier te verrichten of verrichte werkzaamheid alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor Wederpartij. 
Elektronische communicatie en/of bestelling: communicatie en/of bestelling per e-mail, via het web of vergelijkbare ‘online’ wijze.   
Formulier: elektronisch document waarin een nadere specificatie van de Dienst of het Product is opgenomen en/of waarmee een opdracht voor de Dienst of het Product wordt geplaatst of waarmee de Dienst of het Product wordt besteld of gereserveerd. 
Gebrek: aantoonbare afwijking in een Product of een Dienst ten opzichte van de daarvoor overeengekomen eigenschappen. 
Hyperlink: een aanduiding in een webpagina die een verbinding vormt naar een andere webpagina. 
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties. 
Overeenkomst: de Algemene Voorwaarden, alsmede het Formulier en/of enige andere conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting. 
Partij: iedere partij bij de Overeenkomst. 
Product: ieder op grond van de Overeenkomst door Leverancier ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product, waaronder mede begrepen Programmatuur. 
 
Programmatuur: computerprogrammatuur in objectcode, inclusief de voor Wederpartij bestemde handleiding ten behoeve van het gebruik daarvan. 
Website: iedere virtuele plaats op het World Wide Web of soortgelijke vormen van ontsluiten of 
beschikbaar stellen van informatie, door middel waarvan Producten en/of Diensten of informatie daarover ter beschikking worden gesteld. 
 
artikel 2   Toepasselijkheid van deze voorwaarden, informatie  
A. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Leverancier,  Overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van zaken en/of het verlenen van diensten of verrichten van werkzaamheden, alsmede op de leveringen en opleveringen, voorts op alle (rechts)handelingen tussen Leverancier en Wederpartij tenzij uitdrukkelijk met Leverancier anders is overeengekomen, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst. 
B.  De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Wederpartij van de Website. 
C. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden uitgesloten. 
D. Leverancier draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Wederpartij al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, door middel van daartoe op de Website, in de Browser van Wederpartij of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie. 
 
artikel 3 (elektronische) communicatie  
A. Iedere communicatie tussen Leverancier en Wederpartij kan naast schriftelijk per post of per fax ook elektronisch geschieden behoudens voorzover in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken. 
B. De door Leverancier opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs van elektronische communicatie, behoudens tegenbewijs door Wederpartij. 
C. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Wederpartij, komt dit voor risico van Wederpartij, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest 
 
artikel 4   Offertes  
A. Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten, catalogi of voorraadopgaven of anderszins zijn gedaan, zijn -tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen- geheel vrijblijvend. 
B. Alle Overeenkomsten, ook indien en voorzover zij door al dan niet in dienst van Leverancier zijnde tussenpersonen zijn aangegaan, komen pas tot stand, nadat deze door Leverancier, dan wel door een door haar uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk per post of telefax zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd. Bevestiging kan anders dan schriftelijk per post of fax ook elektronisch. 
C. Indien Wederpartij gebruikmaakt van een Agent, is Wederpartij verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die Wederpartij met behulp van de Agent verricht en worden deze volledig toegerekend aan Wederpartij. Indien de Agent door middel van het aanklikken van een Button, dan wel op andere elektronische wijze, een bestelling of opdracht plaatst of een reservering maakt, is Wederpartij daaraan volledig gebonden.  
D. De schriftelijke opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen 8 dagen na de verzending door Leverancier per post of elektronisch schriftelijke bezwaren zijn ontvangen van of namens de Wederpartij. 
E. Indien Wederpartij uitdrukkelijk verzoekt om het uitbrengen van een offerte, doch de opdracht waarop de offerte betrekking heeft binnen 2 maanden uitblijft, dan kunnen -voor zover gebruikelijk- de kosten die Leverancier heeft moeten maken om haar offerte te kunnen verstrekken in rekening worden gebracht. 
 
artikel 5   Wijzigingen in de Overeenkomst 
A. Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk per post of per fax en/of elektronisch ter kennis van Leverancier te worden gebracht en kunnen deze slechts worden bewezen door aan te tonen dat Leverancier via een of meer hiervóór genoemde wegen van communicatie, op de hoogte is  geraakt van bedoelde wijziging/wijzigingen. 
Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van Wederpartij. 
B. Leverancier behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, eventueel een verandering in de prijs/prijzen en/of kosten aan te brengen. 
C. Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door Leverancier wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt Leverancier geen verantwoordelijkheid. 
 
artikel 6   Uitvoering van de Overeenkomst 
A. Leverancier bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de Wederpartij tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht. 
B. Leverancier is gerechtigd zonder toestemming van de Wederpartij, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit haars inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht. 
 
artikel 7   Informatie- en medewerkingsplicht Wederpartij 
A. De Wederpartij zorgt ervoor dat alle gegevens welke Leverancier redelijkerwijze nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van de Leverancier. Tevens verschaft Wederpartij alle overige noodzakelijke uitvoering van de opdracht. 
B. Leverancier heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de Wederpartij aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen zal hebben voldaan. 
C. Wederpartij is gehouden om de schade die Leverancier door deze vertragingen lijdt te vergoeden. 
 
artikel 8   Vertrouwelijke informatie 
A. Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de van de andere partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. 
Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijze te nemen voorzorgsmaatregelen treffen. 
B. Indien en voorzover bij de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijke informatie van een Partij ter kennis komt van de andere Partij zal de andere Partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot de informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen.  
Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie. 
C. Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende Partij, die naderhand openbaar is geworden buiten toedoen van de ontvangende Partij, of die de ontvangende Partij ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsplicht is opgelegd en deze derde evenmin tot geheimhouding verplicht was. 
 
artikel 9   Meer- en minderwerk 
A. Leverancier is gerechtigd om meerwerk uit te voeren en door te berekenen zonder voorafgaande toestemming van Wederpartij, indien het uitvoeren van dit meerwerk noodzakelijk is voor het voltooien van de opdracht, en indien de aan dit meerwerk verbonden kosten niet meer bedragen dan 5% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. 
B. Indien het meerwerk meer dan 5% afwijkt van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag treden beide partijen in overleg omtrent te nemen maatregelen. 
C. Indien er sprake is van minderwerk dan wordt aan de Wederpartij maximaal 10% van de minderprijs in rekening gebracht als vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde winst. 
 
artikel 10   Prijzen 
A. De prijzen van Leverancier zijn inclusief omzetbelasting en andere mogelijke belastingen en/of heffingen al dan niet van overheidswege en zonder aftrek of korting, tenzij anders overeengekomen. 
B. De prijzen van Leverancier zijn berekend voor levering binnen Nederland af Leverancier aan bedrijf of huis Wederpartij. Bij levering elders en bij levering in het buitenland, zijn de hieraan verbonden meerkosten voor rekening van de Wederpartij. 
C. Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren zoals onder andere, doch niet daartoe beperkt, de prijzen of kosten van materialen, grondstoffen of halffabrikaten, lonen, premies van welke aard dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere factoren, die de prijs van de zaken, diensten of werkzaamheden mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Leverancier gerechtigd al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst of al dan niet na uitbrenging van een Offerte, is Leverancier gerechtigd de overeengekomen en/of geoffreerde prijs/prijzen dienovereenkomstig aan te passen en aan de Wederpartij door te berekenen, in welk laatste geval de Wederpartij de Leverancier niet kan houden aan de oorspronkelijk geoffreerde prijs/prijzen onverminderd het recht van de wederpartij uiteraard in geval van een op basis van het voorgaande gewijzigde Offerte, daarop dan niet in te gaan. . 
D. Indien deze prijsverhoging plaatsvindt binnen één maand na het sluiten van de Overeenkomst zal Wederpartij harerzijds het recht hebben, mits schriftelijk -of elektronisch mits Wederpartij gekozen heeft voor elektronische bestelling- binnen 8 dagen na kennisneming van de prijsverhoging aan Leverancier meegedeeld, de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan -voor het geval de overeenkomst al gedeeltelijk tot uitvoering mocht zijn gebracht- met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de vóór de verhoging geldende prijzen. 
E. Het bepaalde in sub D van dit artikel is niet van toepassing op prijsverhogingen waartoe Leverancier op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd is. 
 
artikel 11   Levering 
A. Levertijden (en reparatie- en montageduur) zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Geringe overschrijding van de levertijd, welke niet is gelegen in opzet of grove schuld zijdens Leverancier,  
kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij Wederpartij nadrukkelijk heeft bepaald dat er sprake is van een fatale termijn, danwel zulks uit de Overeenkomst blijkt. 
B. Vanaf het moment van afzondering c.q. aflevering van zaken t.b.v. de Wederpartij geschiedt zulks en zijn deze voor haar rekening en risico. 
C. Wanneer door Leverancier verkochte zaken of aangeboden diensten, na aan de koper of Wederpartij te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd wegens redenen welke niet voor risico zijn van Leverancier, staan zij gedurende 4 weken tot zijn beschikking. De zaken worden gedurende deze periode opgeslagen voor zijn rekening en risico. 
Na voornoemde periode heeft Leverancier het recht -ter keuze van Leverancier- hetzij nakoming van de Overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Leverancier op schadevergoeding jegens de koper of Wederpartij. 
D. Bij een reparatie vervangen materialen of zaken worden aan de Wederpartij overgedragen, indien zulks bij het geven van de opdracht tot die reparatie uitdrukkelijk is verzocht. Voor het overige wordt de Wederpartij geacht onvoorwaardelijk afstand te hebben gedaan van deze materialen en zaken ten gunste van Leverancier zonder dat de Wederpartij enige aanspraak op vergoeding kan maken. Indien en in zoverre naar het oordeel van Leverancier noodzakelijk en/of wenselijk, is Leverancier gerechtigd de vervangen materialen of zaken te (doen) vernietigen. 
 
artikel 12   Zekerheidsstelling 
A. Leverancier is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de Wederpartij te verlangen. 
B. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de Wederpartij is gewijzigd, heeft Leverancier het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan Leverancier alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd is wegens verleende diensten, verrichte werkzaamheden en gedane levering gemaakte kosten. 
 
artikel 13   Betaling 
A. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling hetzij à contant aan Leverancier hetzij via overboeking op een door Leverancier aan te wijzen bank- of girorekening bij de levering van de zaken of onmiddellijk na het verlenen van diensten of verrichten van werkzaamheden. Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan in sommige gevallen worden geëist. 
B. Bij aankopen op rekening, welke uitsluitend geschieden na voorafgaande toestemming van Leverancier, dient betaling door Leverancier te zijn ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum. 
 
artikel 14   Toerekenbare tekortkoming van de Wederpartij; wanbetaling 
A. Indien de Wederpartij niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de Overeenkomst heeft voldaan, op diens goederen beslag gelegd krijgt, een schuldenakkoord aanbiedt buiten faillissement of surséance, surséance van betaling aanvraagt, of diens faillissement wordt aangevraagd dan wel de Wederpartij vraagt in aanmerking te komen voor schuldsanering als bedoeld in de faillissementswet, wordt zij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan Leverancier verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling -ongeacht eventueel eerder gemaakte termijnafspraken m.b.t. de betaling- terstond openbaar. 
B. Het onder A bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van 2% per maand of gedeelte van een maand gerekend vanaf de vervaldatum der factuur  over het bruto-factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele voldoening, welke rente intreedt en opeisbaar is door het enkele verschijnen van hiervóór vermelde vervaldatum, zonder dat ingebrekestelling en/of sommatie daartoe nog vereist is. 
C. In de onder A bedoelde gevallen heeft Leverancier eveneens het recht de uitvoering van nog lopende Overeenkomsten op te schorten c.q. elke Overeenkomst met de Wederpartij geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van Leverancier, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van Leverancier dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de tegenpartij, één en ander voorzover dit door de toerekenbare tekortkoming dan wel andere omstandigheden wordt gerechtvaardigd. 
D. Wanneer Leverancier genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.) is Leverancier gerechtigd aan de debiteur wegens 
de door Leverancier gemaakte buitengerechtelijke kosten van tenminste 15% van de brutofactuurwaarde over welk percentage vervolgens nog btw wordt berekend (met een minimum van € 125,- excl. btw), zulks vermeerderd met minimaal € 15,- excl. btw aan administratiekosten, in rekening te brengen, zulks ongeacht de werkelijke kosten, zij het dat mochten die werkelijke kosten incl. btw genoemd percentage vermeerderd met btw overstijgen, Leverancier gerechtigd is die werkelijke kosten in rekening te brengen, alles onverminderd de gerechtelijke kosten in geval van een procedure. Ook deze kosten zijn opeisbaar door het enkele opeisbaar verschuldigd worden van de onbetaald gebleven hoofdsom zonder dat ingebrekestelling en/of sommatie daartoe nog vereist is. 
Enige ingebrekestelling aan Wederpartij in verband met het in deze passage D gestelde, indien al vereist, mag ook elektronisch worden verzonden als Wederpartij heeft gekozen voor elektronische bestelling. 
E. Wederpartij is niet gerechtigd tot opschorting van haar betalingsverplichting, op grond van hetgeen zij harerzijds te vorderen mocht (menen te) hebben op Leverancier, noch is Wederpartij gerechtigd tot verrekening van hetgeen zij harerzijds op Leverancier mocht (menen) te vorderen te hebben met het aan Leverancier verschuldigde, noch ook tot het eigenmachtig toepassen van kortingen in welke zin dan ook op hetgeen Leverancier van Wederpartij te vorderen heeft, op welke (gestelde) grond dan ook.  
 
artikel 15   Recht van retentie 
Leverancier is gerechtigd om zaken die Leverancier van en voor de Wederpartij onder zich heeft, onder haar te houden tot voldoening van alle kosten die Leverancier heeft besteed ter uitvoering van opdrachten van voornoemde Wederpartij, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. 
 
artikel 16   Eigendomsvoorbehoud 
A. Alle door Leverancier geleverde zaken of te leveren zaken blijven eigendom van Leverancier, zolang de Wederpartij de factuur met betrekking tot de geleverde of te leveren zaken, de facturen met betrekking tot bijkomende werkzaamheden of diensten alsmede eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming (inclusief de verschuldigde interessen en buitengerechtelijke kosten) van de Overeenkomst niet heeft voldaan. 
B. Zolang de eigendom van de geleverde zaken of te leveren zaken bij Leverancier blijft berusten, zoals bedoeld in het bepaalde onder A, is de Wederpartij, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, niet gerechtigd voornoemde zaken te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen. 
C. Bij overtreden door Wederpartij van het bepaalde onder B zal deze aan Leverancier een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belope van 1 maal de netto-factuurwaarde onverminderd het recht van Leverancier op volledige (aanvullende) schadevergoeding. 
D. In geval van een Overeenkomst van koop en verkoop met een Wederpartij, is deze gehouden tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde zaken tegen brand- en braakschade, diefstal, verduistering, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren en is Wederpartij aansprakelijk voor de volledige schade aan deze zaken die uit genoemde voorvallen voor Leverancier ontstaat, ongeacht of de verzekeraar de schade (volledig) mocht vergoeden of niet. 
 
artikel 17   Intellectuele eigendomsrechten  
A. De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Producten of Diensten die Leverancier in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij Leverancier of bij de derde van wie Leverancier het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Producten of Diensten aan Wederpartij ter beschikking te stellen. Met betrekking tot Programmatuur en andere daarvoor in aanmerking komende Producten en Diensten verleent Leverancier hierbij, onder de opschortende voorwaarde van betaling door Wederpartij van alle in het kader van de Overeenkomst door haar verschuldigde bedragen, aan Wederpartij een 
gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks in de Overeenkomst expliciet anders is bepaald. 
B. Indien naar het oordeel van Leverancier aannemelijk is dat komt vast te staan dat door Leverancier onder de Overeenkomst ter beschikking gestelde content inbreuk maakt op enig recht van een derde, is Leverancier gerechtigd, naar eigen keuze, 1) zorg te dragen dat Wederpartij gebruik kan blijven maken van de geleverde content, of 2) levering van de desbetreffende content te staken tegen terugbetaling van eventueel reeds betaalde bedragen, verminderd met het bedrag ter hoogte waarvan Leverancier kan aantonen dat Wederpartij door het gebruik van de content gebaat is geweest, of 3) de levering van de desbetreffende content te staken, of 4) op zijn kosten de geleverde content door Wederpartij te laten retourneren tegen terugbetaling van de terzake door Wederpartij betaalde bedragen, onder aftrek van een redelijke vergoeding voor gebruik gedurende de desbetreffende periode, of 5) naar het redelijke oordeel van Leverancier gelijkwaardige content ter beschikking te stellen. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten. 
C. Wederpartij staat ervoor in dat zij, indien en voorzover door haar in het kader van de Overeenkomst aan Leverancier materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden. 
D. Wederpartij mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen van enige content. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is. 
E.  Behoudens voorzover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet, mag Wederpartij ter beschikking gestelde Programmatuur niet verveelvoudigen, decompileren of daarop reverse-engineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van Programmatuur te verwijderen of te omzeilen. Het is Wederpartij toegestaan van ter beschikking gestelde Programmatuur een back-upexemplaar te maken dat identiek is aan het origineel mits dit dezelfde aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten en mededelingen over vertrouwelijkheid bevat als het originele exemplaar. 
 
artikel 18   Overmacht 
A. Leverancier is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan Leverancier verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. 
Onder overmacht wordt mede begrepen, doch niet daartoe beperkt: internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, oorlog, oproer, branden en andere calamiteiten zoals, doch niet daartoe beperkt: overstromingen, stormen, explosies, natuurrampen of natuurgeweld, epidemieën en vervolgens maatregelen en/of besluiten van binnen- of buitenlandse overheden, rechtbanken of tribunalen, ernstige storingen in het productieproces, transportproblemen van welke aard ook, arbeidsongeregeldheden onder personeel van Leverancier of onder het personeel van enige derde die diensten aan Leverancier levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Leverancier op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met internet, intranet, storingen in het telefoonnet en/of kabelnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten macht van Leverancier liggen, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of in de communicatie verbindingen van Leverancier of soortgelijke apparatuur van enige derde(n) die diensten aan Leverancier levert.  B. Indien nakoming door Leverancier tijdelijk onmogelijk is, is deze gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. 
C. In geval van een blijvende overmachtsituatie zal na ontvangst van de onder B bedoelde mededeling de Overeenkomst, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, geacht worden te zijn ontbonden, onder de 
verplichting van de opdrachtgever om van Leverancier af te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order. 
Hetzelfde geldt wanneer de nakoming door Leverancier slechts tijdelijk onmogelijk is, doch naar verwachting langer zal duren dan 2 maanden. 
 
artikel 19   Aansprakelijkheid 
A. Behoudens bepalingen van dwingend recht bijvoorbeeld, doch niet daartoe beperkt inzake (produkt)aansprakelijkheid, is Leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, bij de Wederpartij. 
B. De aansprakelijkheid van Leverancier strekt in ieder geval niet verder dan tot het bedrag waarvoor deze verzekerd is danwel, indien zij terzake geen verzekering heeft afgesloten, tot het bedrag waarvoor een ondernemer met een bedrijf als dat van Leverancier zich pleegt te verzekeren. 
C. Leverancier heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Wederpartij ongedaan te maken. 
 
artikel 20   Klachten 
A. Een Wederpartij die niet tevreden is over de door Leverancier geleverde zaken of door Leverancier verleende diensten of verrichte werkzaamheden kan gedurende 14 dagen na ontvangst van die zaken of voltooiing van die werkzaamheden schriftelijk bij aangetekende brief met ontvangstbericht -dan wel in geval van elektronische bestelling langs elektronische weg- klacht indienen. In geval van niet uitwendig waarneembare gebreken dient de klacht binnen 14 dagen-dan wel in geval van elektronische bestelling langs elektronische weg-,  
doch in ieder geval binnen de garantietermijn nadat dit gebrek zich heeft geopenbaard, schriftelijk te worden ingediend. 
B. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier, onder door Leverancier te bepalen voorwaarden. 
C. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn zal Leverancier alsdan zorgdragen, te harer keuze, voor vervanging van de zaken of verrichte werkzaamheden dan wel voor restitutie van de betaalde gelden, inclusief de voor het geleverde betaalde verzendkosten. 
D. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de Wederpartij. 
E. Klachten met betrekking tot de factuur kunnen uitsluitend schriftelijk bij aangetekende brief waarvoor ontvangstbericht wordt verlangd en niet langs elektronische weg -tenzij de betreffende factuur elektronisch verzonden mocht zijn- gedurende 14 dagen na factuurdatum worden ingediend. 
F. Het onder A bepaalde geldt niet indien slechts sprake is van een geringe afwijking van hetgeen overeengekomen is. Bij beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan geen afkeuring plaatsvinden op enkele stuks of eenheden. 
 
artikel 21   Garantie 
A. Leverancier garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden. 
B. Deze garantie wordt gegeven voor de tijd van 3 maanden of zoveel langer als de wet dwingend mocht eisen. De garantie geldt alleen binnen Nederland, tenzij anders is overeengekomen.  
C. Bij levering zonder montage gaat de garantieduur in op de dag van ingebruikneming doch uiterlijk 3 dagen nadat de zaken zijn verzonden. Bij levering met montage gaat deze duur in op de dag van bedrijfsvaardige opstelling. 
D. Leverancier is uit hoofde van haar garantie slechts aansprakelijk voor gebreken, waarvan de Wederpartij bewijst, dat zij binnen de garantieduur zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ondeugdelijkheid van materiaal, fabricage of uitvoering. 
E. Niettegenstaande herstelling blijft de oorspronkelijke garantieduur op de herstelde zaak gehandhaafd. Wanneer een zaak geheel vervangen wordt door een nieuwe zaak, geldt voor deze zaak weer de volledige garantietermijn. 
F. Terzake van de door Leverancier uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden wordt, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering der opgedragen bewerkingen. 
G. De garantie vervalt indien de Wederpartij klaagt over een gebrek aan een door Leverancier geleverde en onder deze garantiebepalingen vallende zaak of onderdeel daarvan waaraan de Wederpartij werkzaamheden heeft verricht danwel heeft doen of laten verrichten of genoemde zaak of onderdeel daarvan onoordeelkundig en/of ondoelmatig of in strijd met de Leverancier gegeven instructies (heeft) gebruikt danwel doet of laat gebruiken. 
 
artikel 22   Opzegging  
A. Alle andere Overeenkomsten dan die zijn aangegaan voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip. 
B. Opzegging van Overeenkomsten voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden bij aangetekende brief waarvoor ontvangstbericht wordt verlangd dan wel elektronisch voorzover sprake is van bestelling langs elektronische weg, zulks met inachtneming van een termijn van tenminste 4 weken. 
C. Indien van één der partijen in redelijkheid niet langer kan worden gevergd dat de Overeenkomst langer voortduurt, zonder dat de omstandigheden die hiertoe aanleiding geven voor rekening en/of risico van die partij komen, kan opgezegd worden tegen een opzegtermijn korter dan 4 weken, danwel zonder opzegtermijn. 
D. De partij die opzegt zonder daartoe bevoegd te zijn, of zonder inachtneming van de voorgeschreven of nader overeengekomen opzegtermijn is aansprakelijk voor de door de andere partij daardoor te lijden schade. 
E. In geval van een beëindiging van de Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen: 
. openstaande betalingen; 

. geheimhouding; 

. intellectuele Eigendomsrechten; 

. aansprakelijkheid. 


Deze verplichtingen zullen blijven bestaan zolang Leverancier op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken. 
 
artikel 23   Verjaring 
Alle rechtsvorderingen van de Wederpartij uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen Overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken worden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd danwel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid. 
 
artikel 24 Weens Koopverdrag
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten. 
 
 
artikel 25 Geschillen 
A. Op alle Overeenkomsten alsmede nadere Overeenkomsten die eruit voortvloeien of eruit voortgevloeid mochten zijn, waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing. 
B. Bij eventuele geschillen tussen partijen, ontstaan uit hoofde van Overeenkomsten als hiervóór genoemd en/of van Overeenkomsten of (rechts)handelingen , die daarvan het gevolg zijn en/of van deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd. 
C. Voor zover de berechting van voornoemde geschillen behoort tot de absolute competentie ener rechtbank, sector civiel dan wel sector kanton, zullen deze ongeacht wie van partijen als eiser optreedt, in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement waar Leverancier is gevestigd behoudens voorzover regels van dwingend recht, in het bijzonder inzake de relatieve competentie, zich daartegen zouden verzetten. 
 
artikel 26 Nietigheden  
 Indien een of meer van voorgaande bepalingen en/of die in de betreffende overeenkomst nietig, vernietigbaar althans niet rechtsgeldig mocht/mochten worden geacht, zullen de overige bepalingen in deze voorwaarden en/of in de betreffende overeenkomst, niettemin volledig van kracht blijven. 
 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van Coöperatie U.A. Coöperatie Gras Graphic Art Supply Stores Holland U.A.